سایت شبگرد پس از 14 سال در تاریخ 1392/12/24 بنا به جو سنگین امنیتی و عدم وجود عقلانیت در لایه مدیریت تصمیم گیر پس از تحمل 3 سال  ظلم های فراوان امنیتی و ادامه آن  بسته شد .

نادان سنگي است که آب از آن نجوشد و درختي است که شاخه آن سبز نشود و زميني است که گياه آن نرويد.  امام علي (ع)

محمد جرجندي