اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

prob in cave injection

Collapse
X
 
 • Filter
 • زمان
 • Show
Clear All
new posts

 • prob in cave injection

  سلام.

  کد زیر برای اینجکت کردن به kmplayer هست ولی نمیدونم چرا kmplayer رو میبنده به جای این که title ش رو عوض کنه! برنامه هیچ اروری نمیده.

  کد:
  کد:
  #define CREATE_THREAD_ACCESS (PROCESS_CREATE_THREAD | PROCESS_QUERY_INFORMATION | PROCESS_VM_OPERATION | PROCESS_VM_WRITE | PROCESS_VM_READ) 
   DWORD Useless();  
   int privileges();
   
  static DWORD myFunc(LPCWSTR myparam);
  
   int main() { 
    DWORD size_myFunc = (PBYTE)Useless - (PBYTE)myFunc; 
    HANDLE Proc;  
    Proc = OpenProcess(CREATE_THREAD_ACCESS, FALSE, 8328); 
    cout<<privileges();
    LPVOID MyFuncAddress = VirtualAllocEx(Proc, NULL, size_myFunc, MEM_RESERVE|MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
   
    WriteProcessMemory(Proc, MyFuncAddress, (void*)myFunc,size_myFunc, NULL);
   
     
    LPVOID DataAddress = VirtualAllocEx(Proc,NULL,sizeof("injected ho ho"),MEM_RESERVE|MEM_COMMIT,PAGE_READWRITE);
   
    WriteProcessMemory(Proc, DataAddress,"injected ho ho",sizeof("injected ho ho"), NULL);
   
    HANDLE thread = CreateRemoteThread(Proc, NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)MyFuncAddress, DataAddress, 0, NULL);
    
    if (thread!=0){
       
      WaitForSingleObject(thread, INFINITE);  //this waits untill thread thread has finished
      VirtualFree(MyFuncAddress, 0, MEM_RELEASE); //free myFunc memory
      VirtualFree(DataAddress, 0, MEM_RELEASE); //free data memory
      CloseHandle(thread);
      CloseHandle(Proc); //don't wait for the thread to finish, just close the handle to the process
      cout<<"Injection completed!"<<endl;
     }else{
            cout<<"Error!"<<endl;
     }
    
    
    CloseHandle(Proc); 
    return 0;     
  }
   
   static DWORD Useless(){ 
   return 0;
  }
   static DWORD myFunc(LPCWSTR myparam){
        SetWindowText(FindWindow(NULL,TEXT("The KMPlayer")),myparam);
  			return 0;
  }
   
   int privileges(){
   HANDLE Token;
   TOKEN_PRIVILEGES tp;
   if(OpenProcessToken(GetCurrentProcess(), TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES | TOKEN_QUERY,&Token))
   {
    LookupPrivilegeValue(NULL, SE_DEBUG_NAME, &tp.Privileges[0].Luid);
    tp.PrivilegeCount = 1;
    tp.Privileges[0].Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED;
      if (AdjustTokenPrivileges(Token, 0, &tp, sizeof(tp), NULL, NULL)==0){
       return 1; //FAIL
      }else{
       return 0; //SUCCESS
      }
    }   
    return 1;
  }

 • #2
  سلام

  چک کن ببین توکن های این WriteProcessMemory رو درست ست کردی یا نه !
  منظورم PROCESS_VM_WRITE هست !


  موفق باشید.

  Comment


  • #3
   توکن کامل مشکلی نداره:

   کد:
   #define CREATE_THREAD_ACCESS (PROCESS_CREATE_THREAD | PROCESS_QUERY_INFORMATION | PROCESS_VM_OPERATION | PROCESS_VM_WRITE | PROCESS_VM_READ)
   کد نسبتا ساده هست ولی نمی دونم مشکلش چیه واقعا!

   Comment


   • #4
    به این شکل هم باز نوسی کردم حالا برنامه بسته نمیشه ارور هم باز نمیده remotethread هم باز کار می کنه

    ولی نمیدونم چرا هیچ اتفاقی نمی افته!

    کد:
     // ConsoleApplication7.cpp : Defines the entry point for the console application.
    //
    
    #include "stdafx.h"
    #include <windows.h>
    #include <iostream>
    #include "string.h"
    #include <tlhelp32.h>
    #include <Shlwapi.h>
    #include <tlhelp32.h>
    #include <tchar.h>
    using namespace std;
     
     
    #define CREATE_THREAD_ACCESS (PROCESS_CREATE_THREAD | PROCESS_QUERY_INFORMATION | PROCESS_VM_OPERATION | PROCESS_VM_WRITE | PROCESS_VM_READ) 
     DWORD Useless();  
     int privileges();
     
    static DWORD myFunc(LPCWSTR myparam);
    
     int main() { 
      DWORD size_myFunc = (PBYTE)Useless - (PBYTE)myFunc; 
      HANDLE Proc;  
      Proc = OpenProcess(CREATE_THREAD_ACCESS, FALSE, 6264); 
      cout<<privileges();
    string data="SetWindowText(FindWindow(NULL,\"Calculator\"),\"injectedddddd\");";
    
      unsigned long LoadLib = (unsigned long)GetProcAddress(GetModuleHandleA("kernel32.dll"), "LoadLibraryA");
    
      LPVOID MyFuncAddress = VirtualAllocEx(Proc, NULL, sizeof("SetWindowText(FindWindow(NULL,\"Calculator\"),\"injectedddddd\");"), MEM_RESERVE|MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
     
      WriteProcessMemory(Proc, MyFuncAddress,(LPCVOID) data.c_str(),sizeof("SetWindowText(FindWindow(NULL,\"Calculator\"),\"injectedddddd\");"), NULL);
     
       
      
     
      HANDLE thread = CreateRemoteThread(Proc, NULL, 0,(LPTHREAD_START_ROUTINE) LoadLib, MyFuncAddress, 0, NULL);
      
      if (thread!=0){
         
        WaitForSingleObject(thread, INFINITE);  //this waits untill thread thread has finished
        VirtualFree(MyFuncAddress, 0, MEM_RELEASE); //free myFunc memory
        
        CloseHandle(thread);
        CloseHandle(Proc); //don't wait for the thread to finish, just close the handle to the process
        cout<<"Injection completed!"<<endl;
       }else{
              cout<<"Error!"<<endl;
       }
      
      
      CloseHandle(Proc); 
      return 0;     
    }
     
     static DWORD Useless(){ 
     return 0;
    }
     static DWORD myFunc(LPCWSTR myparam){
          SetWindowText(FindWindow(NULL,TEXT("The KMPlayer")),myparam);
    			return 0;
    }
     
     int privileges(){
     HANDLE Token;
     TOKEN_PRIVILEGES tp;
     
     if(OpenProcessToken(GetCurrentProcess(), TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES | TOKEN_QUERY,&Token))
     {
      LookupPrivilegeValue(NULL, SE_DEBUG_NAME, &tp.Privileges[0].Luid);
      tp.PrivilegeCount = 1;
      tp.Privileges[0].Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED;
        if (AdjustTokenPrivileges(Token, 0, &tp, sizeof(tp), NULL, NULL)==0){
         return 1; //FAIL
        }else{
         return 0; //SUCCESS
        }
      }   
      return 1;
    }

    Comment


    • #5
     نبود کسی به این حقیر کمک کنه؟...!

     Comment


     • #6
      سلام

      اگه دلفي بود تست ميزدم ولي سي رو حس و حالش رو ندارم (و بيشتر از اون زياد بلد نيستم !).


      موفق باشيد.

      Comment


      • #7
       اینجا رو هم که داره آخر های عمرشو سپری می کنه حیف نیست آخرین سوال مطرح شده نا تموم بمونه!

       مسلم به فریادم برس
       Last edited by Anthrax; 03-16-2014, 04:35 PM.

       Comment

       Working...
       X