اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

inject pe

Collapse
X
 
 • Filter
 • زمان
 • Show
Clear All
new posts

 • inject pe

  سلام.
  از طریق کد زیر می خوام یک عکس به فایل pe اینجکت کنم که نمی دونم چرا کار نمی کنه!
  برنامه هیچ اروری نمیده و کامپایل میشه ولی کار نمی کنه!
  سورس:
  کد:
  #include "stdafx.h"
  #include "iostream"
  #include "windows.h"
  #pragma comment(lib,"ntdll.lib")
  #include <tlhelp32.h>
  using namespace std;
  
  PVOID InjectImage(HANDLE hProcess,PVOID ImageAddress);
   int main() {
  
  	 HANDLE hProcess;
  	 PROCESSENTRY32 pe32;
  	  hProcess = OpenProcess( PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, 7316 );
  		if( hProcess == INVALID_HANDLE_VALUE )
   {
    cout<<"erro";
   }
  		InjectImage(hProcess,TEXT("C://10.jpg"));
  	 return 0;
  
   }
   PVOID InjectImage(HANDLE hProcess,PVOID ImageAddress)
  {
    PIMAGE_DOS_HEADER pIDH;
    PIMAGE_NT_HEADERS pINH;
    PIMAGE_BASE_RELOCATION pIBR;
   
    DWORD i,count;
    DWORD_PTR delta,OldDelta;
    PDWORD_PTR p;
    LPWORD list;
    PVOID image,mem;
   
    pIDH=(PIMAGE_DOS_HEADER)ImageAddress;
    pINH=(PIMAGE_NT_HEADERS)((LPBYTE)pIDH+pIDH->e_lfanew);
   
    if(!(mem=VirtualAllocEx(hProcess,NULL,pINH->OptionalHeader.SizeOfImage,MEM_COMMIT|MEM_RESERVE,PAGE_EXECUTE_READWRITE)))
    {
      return NULL;
    }
   
    image=VirtualAlloc(NULL,pINH->OptionalHeader.SizeOfImage,MEM_COMMIT|MEM_RESERVE,PAGE_EXECUTE_READWRITE);
   
    memcpy(image,pIDH,pINH->OptionalHeader.SizeOfImage);
   
    pIBR=(PIMAGE_BASE_RELOCATION)((LPBYTE)image+pINH->OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BASERELOC].VirtualAddress);
   
    delta=(DWORD_PTR)((LPBYTE)mem-pINH->OptionalHeader.ImageBase);
    OldDelta=(DWORD_PTR)((LPBYTE)pIDH-pINH->OptionalHeader.ImageBase);
   
    while(pIBR->VirtualAddress!=0)
    {
      if(pIBR->SizeOfBlock>=sizeof(IMAGE_BASE_RELOCATION))
      {
        count=(pIBR->SizeOfBlock-sizeof(IMAGE_BASE_RELOCATION))/sizeof(WORD);
        list=(LPWORD)((LPBYTE)pIBR+sizeof(IMAGE_BASE_RELOCATION));
   
        for(i=0;i<count;i++)
        {
          if(list[i]>0)
          {
            p=(PDWORD_PTR)((LPBYTE)image+(pIBR->VirtualAddress+(0xFFF & (list[i]))));
   
            *p-=OldDelta;
            *p+=delta;
          }
        }
      }
   
      pIBR=(PIMAGE_BASE_RELOCATION)((LPBYTE)pIBR+pIBR->SizeOfBlock);
    }
   
    if(!WriteProcessMemory(hProcess,mem,image,pINH->OptionalHeader.SizeOfImage,NULL))
    {
      VirtualFreeEx(hProcess,mem,0,MEM_RELEASE);
      VirtualFree(image,0,MEM_RELEASE);
    }
   
    VirtualFree(image,0,MEM_RELEASE);
    return mem;
  }

 • #2
  InjectImage(hProcess,TEXT("C://10.jpg"));

  این به نظرت نباید اینجوری باشه c:\\10.jpg
  Last edited by keylogger; 02-15-2014, 05:22 PM.

  Comment


  • #3
   مشکل از اون نیست . به فرم شما هم تغییر داده بودم ...
   نمیدونم چرا کار نمی کنه؟

   Comment


   • #4
    درود؛

    این کد اصولا درست نیست! آدرس تصویر رو با آرگومان ImageAddress به تابع InjectImage ارسال کردی و بعدش تبدیل به نوع PIMAGE_DOS_HEADER کردی که اصلا امکان نداره!
    به طور خلاصه اینجکت کردن شامل باز کردن تصویر و خوندن آن و بعد اضافه کردن یک section جدید (اگه جا نباشه ) است.
    توی این کد اصلا تصویر خونده نشده!(مثلا با readfile)

    Comment

    Working...
    X